Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dutch Adventure Tours te Breda v2.0 

 

Algemene- en inleidende bepalingen

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Dutch Adventure Tours: Reisorganisatie Dutch Adventure Tours te Breda

 

Deelnemer: diegene die deelneemt aan een arrangement welke door Dutch Adventure Tours wordt georganiseerd en gecoördineerd.

 

Arrangement overeenkomst, overeenkomst waarbij:

 • Dutch Adventure Tours, door het zelf coördineren van de arrangementen, het regelen van eventuele overnachtingen en het opstellen van de arrangementen, de deelnemer in staat stelt deel te nemen aan het gekozen arrangement.
 • Dutch Adventure Tours ook het reizen in andere zin mogelijk maakt door het aanbieden van een georganiseerd arrangement voor zowel één dag als meerdere dagen. Voor een arrangement van meerdere dagen zal Dutch Adventure Tours ook voor de overnachtingen zorgen.

 

Communicatiekosten: Kosten die gemaakt worden door het gebruik maken van telefax-modem-telefoontelex

 

Werkdagen: de dagen maandag t/m vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen 

 

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dutch Adventure Tours georganiseerde en gecoördineerde arrangementen.

 

Artikel 2 - Betaling van een arrangement

Bij het totstandkomen van een overeenkomst (of boeking via onze website) heb je de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende betalingsvormen:

 

iDEAL: Als je voor deze betalingsvorm kiest dan rond je eerst je bestelling af op onze website. Daarna wordt je doorverwezen naar je eigen bank om de betaling van het gehele factuur bedrag te voldoen. 

 

Nadat de betaling is voldaan ontvang je direct de tickets in je mailbox.

 

Bancontact: Bancontact is de meest gebruikte betalingsvorm in België. Als je voor deze betalingsvorm kiest dan rond je eerst je bestelling af in onze webwinkel. Daarna wordt

je doorverwezen naar je eigen bank om de betaling van het gehele factuur bedrag te voldoen. 

 

Nadat de betaling is voldaan ontvang je direct de tickets in je mailbox.

 

Factuur: Kies je voor de betaalmethode factuur dan ontvang je van ons binnen 24 uur een digitale factuur op het bij de bestelling opgegeven email adres.

 

Deze factuur betreft een aanbetaling van 50% van het totale factuur bedrag. Door middel van de toegevoegde betaallink heeft u de mogelijkheid de factuur te betalen via iDEAL, Bancontact of gewoon middels een overschrijving via je eigen bank. Wij verzoeken je om het factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

Voor de resterende 50% ontvang je uiterlijk 4 weken voor vertrek een digitale factuur op het bij de bestelling opgegeven email adres. Indien de overeenkomst ( boeking via onze website) binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt dient het gehele factuurbedrag terstond te worden voldaan. Wij verzoeken je om het factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen. Je ontvangt geen bevestiging van Dutch Adventure Tours op het moment dat het gehele factuurbedrag is voldaan.

 

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Hij/zij zal hierop door Dutch Adventure Tours schriftelijk of via email worden gewezen en heeft dan alsnog de gelegenheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. 

 

Indien betaling dan ook nog achterwege blijft wordt geacht de overeenkomst te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht voor om in dit geval annuleringskosten in rekening te brengen. In dit geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

 

Let op deze betaalmogelijkheid is alleen mogelijk bij het bestellen van tickets voor onze meerdaagse arrangementen.

 

Artikel 3 - Tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen de deelnemer en Dutch Adventure Tours kan op verschillende manier tot stand komen, namelijk door:

 • het maken van een online boeking via de website van Dutch Adventure Tours
 • het akkoord gaan met een offerte van Dutch Adventure Tours en de betaling van de factuur die daar op volgt
 • op welke andere manier dan ook waarbij in overleg een tot stand gekomen factuur wordt betaald.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Indien de in de aanbiedingen van Dutch Adventure Tours gedane voorwaarden in strijd zijn met de Algemene- en reisvoorwaarden gelden de voor de deelnemer meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden Dutch Adventure Tours niet.

 

De duur van een arrangement wordt altijd in de publicaties van Dutch Adventure Tours vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden altijd gerekend als hele dagen, ongeacht het moment van vertrek c.q. aankomst. De tijden van aankomst en vertrek die bij het aangaan van de overeenkomst altijd zullen worden vermeld, zijn definitief. 

 

Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht voor om, door gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen, van deze tijden af te wijken. Dutch Adventure Tours kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor foto’s en/of ander publicatiemateriaal dat niet onder verantwoordelijkheid van Dutch Adventure Tours wordt uitgegeven.

 

Artikel 4 - Prijzen

De gepubliceerde bedragen per arrangement gelden per voertuig inclusief bestuurder (excl. overige inzittenden en andere mogelijke opties) en zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven. Hierin zijn alle diensten en voorzieningen begrepen zoals in de publicatie staat vermeld.

 

De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals die ten tijde van het in druk geven van de publicatie bij Dutch Adventure Tours bekend waren. Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht voor in geval van extreme prijsstijgingen (bijv. verhoging van brandstofkosten, transportkosten, koersschommelingen) de bedragen dienovereenkomstig aan te passen.

 

De deelnemer heeft het recht een verhoging van de tochtsom als bedoeld in artikel 4.2 af te wijzen. Hij/zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging, schriftelijk aan Dutch Adventure Tours te laten weten hiermede niet akkoord te gaan. 

Indien de deelnemer de tochtsom verhoging afwijst, heeft Dutch Adventure Tours het recht de overeenkomst op te zeggen. Dutch Adventure Tours moet, op straffe van verval, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de deelnemer, van dit recht gebruik maken. Pas dan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding van of onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde gelden.

 

Volgens artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek dient een organisatie te zorgen voor maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de deelnemer niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de kosten of, indien het arrangement reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. 

Dutch Adventure Tours geeft hier invulling aan door indien van toepassing alle geboekte arrangementen na betaling door de klant direct (en dus vóór vertrek) en volledig aan vervoerders, hotels en verdere bij de tocht benodigde partijen te betalen. Er kan dus geen sprake zijn van niet-betaalde arrangement onderdelen op het moment dat de deelnemer betaald heeft. Op verzoek leveren wij de deelnemer een overzicht aan van de contactpersonen waarbij dit geverifieerd kan worden. 

 

Artikel 5 - Arrangement bescheiden

Indien van toepassing zullen de benodigde arrangement bescheiden uiterlijk 1 week voor het aanvang in het bezit van de deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

 

Artikel 6 - Wijzigingen door de deelnemer

Tot uiterlijk 28 dagen voor het aanvang kan de deelnemer vragen om overboeking naar een ander arrangement. Dutch Adventure Tours zal zoveel mogelijk proberen aan deze wens gevolg te geven. In voorkomend geval zal de deelnemer de (gewijzigde) kosten moeten voldoen, onder aftrek van de vooruitbetaling. Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht voor om een bedrag van € 25,00 extra in rekening te brengen in verband met te maken administratiekosten.

 

Artikel 7 - Plaatsvervanging wegens Verhindering

Indien een deelnemer verhinderd is aan het arrangement deel te nemen mag hij/zij een ander voordragen om zijn/haar plek in te nemen. Deze plaatsvervanger moet echter wel voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • hij/zij moet voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor deelnemers
 • het verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

 

Artikel 8 - Algemene informatie

 • Bestuurder van het voertuig welke deelneemt aan het arrangement dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
 • Bestuurder van het voertuig en de overige deelnemers dienen bij vertrek en gedurende het arrangement tenminste in het bezit te zijn van een geldig paspoort of waar toegestaan een identiteitskaart of rijbewijs. Voor zover zulks vereist tevens de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties. 
 • Indien het bij het arrangement toegestaan is uw huisdier(en) mee te nemen, dan dient u ook hiervoor in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties welke gelden in het desbetreffende land.
 • Indien één van voornoemde documenten ontbreekt bij aanvang van het arrangement heeft Dutch Adventure Tours het recht de deelnemer van het arrangement uit te sluiten. In dat geval bestaat voor de deelnemer geen recht op geheel of gedeeltelijke teruggave van de kosten. Alle hieraan verbonden gevolgen komen voor zijn/haar rekening.
 • Het is niet mogelijk om via Dutch Adventure Tours een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien gewenst dient deelnemer dit zelf te organiseren.

 

Artikel 9 - Annulering door Deelnemer

Indien een deelnemer een arrangement wil annuleren zijn voor iedere 

deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

 • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
 • bij annulering 42-21 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
 • bij annulering 21-7 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
 • bij annulering vanaf 7 dagen vóór de dag van vertrek 100% van de kosten

 

Artikel 10 - Annulering door Dutch Adventure Tours

Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld een negatief reisadvies in verband met COVID-19) het door u gekozen arrangement te annuleren.

 

Indien het arrangement door Dutch Adventure Tours wordt geannuleerd:

 • wordt de totaalsom van het door u gekozen meerdaagse arrangement gerestitueerd binnen 7 werkdagen.
 • wordt de waarde van de totaalsom van het door u gekozen dagarrangement vergoed doormiddel van een digitale cadeaubon. Deze cadeaubon is onbeperkt geldig.
Dutch Adventure Tours is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de deelnemer.

 

Dutch Adventure Tours kan ten alle tijde van dit recht gebruik maken, en zal dit telefonisch of via email aan de deelnemer melden. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

 

Dutch Adventure Tours zal in alle redelijkheid zoveel mogelijk rekening proberen te houden om deelnemer vroegtijdig te informeren.

 

Artikel 11 - Wijzigingen arrangement

Dutch Adventure Tours behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden ten tijde van het door u gekozen arrangement af te wijken van het arrangement. Denk hierbij aan calamiteiten welke buiten de invloed liggen van Dutch Adventure Tours. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid Dutch Adventure Tours

Arrangementen welke begeleid en /of gecoördineerd worden door Dutch Adventure Tours vinden plaatsen op openbare wegen. Deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en zich aan de geldende verkeersregels te houden. Dutch Adventure Tours is niet aansprakelijk voor gedragingen van deelnemers of schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van activiteiten voor derden of tijdens arrangementen die in eigen beheer gegeven worden.

 

Artikel 13 - Verkeersongeval

Noch Dutch Adventure Tours noch de coördinator kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. De verantwoording om een arrangement, of een gedeelte ervan, te rijden ligt geheel bij de deelnemer.

 

Artikel 14 - Voertuig en de deelnemer

Dutch Adventure Tours heeft het recht die deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een voertuig beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving en/of andere deelnemers. 

 

Tevens dient het voertuig waarmee de deelnemer deelneemt aan het arrangement APK gekeurd te zijn en minimaal WA verzekerd. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor Dutch Adventure Tours niet de verplichting de betaalde reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 

Artikel 15 - Groene code

Dutch Adventure Tours heeft het recht die deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door zich niet houden aan de Groene code te vinden is op de website van Dutch Adventure Tours. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor Dutch Adventure Tours niet de verplichting de betaalde reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 

Artikel 16 - Acceptatie

Dutch Adventure Tours gaat ervan uit dat de deelnemer door het aangaan van een overeenkomst te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van het betreffende arrangement, zoals omschreven in de publicaties. Dutch Adventure Tours gaat er vanuit dat de deelnemer over voldoende ervaring en kennis beschikt om aan het arrangement deel te nemen. Tenslotte geeft deelnemer, door het maken van een boeking via de website, te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden van Dutch Adventure Tours en deze te accepteren.

 

CONTACT

Bezoekadres:

Dutch Adventure Tours

de Zwingel 7H

 4926 DC Lage Zwaluwe

Postadres:

Dutch Adventure Tours

Dirk Hartogstraat 95

4812 GE Breda 

Raymond +31(0)6 31 77 91 40

Monique +31(0)6 11 24 11 27

KvK: 70562822

BTW: NL001673661B60


Online boeken
Online boeken
Beveiligde website
Beveiligde website
Verschillende betaalmogelijkheden
Verschillende betaalmogelijkheden

Deel onze website met je  familie, vrienden, kennissen en andere 4x4 liefhebbers::